آموزش
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در وزارت جهاد كشاورزي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري: دستگا‌ههاي اجرائي مكلفند به‌منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي‌ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورند . نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ورود به سيستم يكپارچه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي فايلها
آئين نامه ماده 20 قانون مديريت خدمات- نظام پيشنهادها.pdf 32.452 KB
برگه ارائه پيشنهاد.doc 96.768 KB
برگه ارائه پيشنهاد.doc 96.768 KB
جدول نحوه امتيازدهي به پيشنهاد.pdf 174.107 KB
دستورالعمل اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در وزارت جهاد کشاورزي.pdf 1.02 MB
دستورالعمل اعمال امتياز پيشنهادها در طرح مسير ارتقا شغلي .pdf 310.74 KB
فرم اعلام امتياز پيشنهادها .Doc 167.936 KB
فرم اعلام امتياز پيشنهادها .Doc 167.936 KB
فرم گزارش عملكرد كميته نظام پيشنهادها.pdf 23.465 KB
نظام پيشنهادها در وزارت جهاد کشاورزي- گذشته حال آينده.ppt 465.92 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.